Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 i nowe zasady w zakresie uznawania i wykonalności orzeczeń sądowych – „Bruksela I bis”

Od dnia 10 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Nowe rozporządzenie obowiązuje na terenie wszystkich państw członkowskich, w tym także Danii. Rozporządzenie, określane szerzej jako Bruksela I bis, zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Bruksela I i stosuje się […]

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – „Bruksela I”

  Krokiem milowym w uproszczeniu i ujednoliceniu obrotu orzeczeń wydawanych na obszarze Unii Europejskiej było wprowadzenie w życie Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (znanym szerzej jako „Bruksela I“). Rozporządzenie Bruksela I obowiązuje od 1 marca 2002 r. na terenie wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Danii i określa jurysdykcję sądów oraz zasady wykonywania i uznawania orzeczeń […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) jako podstawa do wszczęcia postepowania egzekucyjnego przez sąd austriacki

W celu egzekucji należności w Austrii na podstawie polskiego orzeczenia zaleca się w pierwszej kolejności skontrolować, czy spełnione są przesłanki aby zaopatrzyć polskie orzeczenie zaświadczeniem, że stanowi ono „europejski tytuł egzekucyjny“ (w skrócie ETE) na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie stosuje się jedynie do […]

Dochodzenie wierzytelności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych

Prawo austriackie przewiduje szereg możliwości do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez austriackie sądy na podstawie polskiego tytułu wykonawczego (np. prawomocnego orzeczenia polskiego sadu, ugody zawartej z dłużnikiem spełniającej wymogi tytułu wykonawczego etc.) wobec dłużnika znajdującego się w Austrii. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika jest również możliwe, jeżeli w Austrii znajduje się część majątku dłużnika, nawet jeżeli […]

Dochodzenie wierzytelności (egzekucja z wierzytelności) w prawie austriackim

W Austrii, tak samo jak w prawie polskim, podstawą do wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy, a tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Informacje jak uzyskać tytuł wykonawczy na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez austriacki sąd znajdują się w artykułach w kategorii „Prawo cywilne i postępowanie cywilne”.