W celu egzekucji należności w Austrii na podstawie polskiego orzeczenia zaleca się w pierwszej kolejności skontrolować, czy spełnione są przesłanki aby zaopatrzyć polskie orzeczenie zaświadczeniem, że stanowi ono „europejski tytuł egzekucyjny“ (w skrócie ETE) na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.

Rozporządzenie stosuje się jedynie do tzw. roszczeń bezspornych, czyli takich, kiedy dłużnik wyraźnie się zgodził lub nigdy nie wniósł sprzeciwu w toku postępowania sądowego. Zaświadczeniem ETE mogą zostać zaopatrzone takie orzeczenia jak wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, ugody zawarte w postępowaniu pojednawczym czy ugody zawarte w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

Szczegółową procedurę zaopatrzenia zaświadczeniem ETE regulują przepisy państw członkowskich, w których orzeczenie zostało wydane lub zatwierdzone.

Przepisy polskiego kodeksu postępowania cywilnego stanowią, że jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd spełnia warunki określone w przepisach odrębnych, to sąd, który wydał orzeczenie albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził ugodę, na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny.

W przypadkach, w których wniosek o wydanie zaświadczenia ETE dotyczy innego tytułu egzekucyjnego niż orzeczenie sądu, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sąd rejonowy, w którego okręgu został sporządzony tytuł egzekucyjny.

Zaświadczenie ETE polski sąd wydaje w języku polskim na podstawie formularza zamieszczonego w aneksie stanowiącym załącznik do rozporządzenia nr 805/2004.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia orzeczenie zaopatrzone zaświadczenien ETE w Polsce jest uznawane i wykonywane w Austrii bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się przez dłużnika jego uznaniu w dalszym toku postępowania egzekucyjnego.

Oznacza to, że wierzyciel uzyskując zaświadczenie ETE dysponuje dokumentem uprawniającym go do efektywnego dochodzenia swoich roszczeń względem dłużnika na terenie Austrii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

63 ÷ = 7