Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń znajduje zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i gospodarczych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów nie przekracza 2.000 EUR.

W odróżnieniu od powyżej opisanego postępowania do uzyskania europejskiego nakazu zapłaty europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczeń obejmuje zarówno roszczenia bezsporne jak i sporne, jest za to ograniczone wartością przedmiotu sporu.

Posiadając roszczenie bezsporne, nieprzekraczające 2.000 EUR, wierzyciel może zatem wybierać między europejskim postępowaniem nakazowym oraz europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń lub posłużyć się krajowym postępowaniem nakazowym państwa członkowskiego miejsca zamieszkania bądź stałego pobytu dłużnika.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest postępowaniem pisemnym. Powód wszczyna postępowanie wypełniając formularz bezpośrednio składając go we właściwym sądzie. Sąd przeprowadza rozprawę, jeśli uznaje to za konieczne lub jeśli wnosi o to jedna ze stron. Sąd może oddalić taki wniosek, jeżeli uzna, że w odniesieniu do okoliczności towarzyszących danej sprawie, rozprawa nie jest konieczna do rzetelnego przeprowadzenia sprawy.

Pozwany posiada możliwość złożenia odpowiedzi w terminie 30 dni od doręczenia pozwu. W razie upływu terminu bez złożenia odpowiedzi, sad bezzwłocznie wydaje orzeczenie bez przeprowadzenia dalszego postepowania.

W przypadku otrzymania odpowiedzi pozwanego w wyznaczonym terminie sąd żąda od stron przedstawienia dalszych szczegółowych informacji, przeprowadza postępowanie dowodowe lub wzywa strony na rozprawę. W końcu w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rozprawy sąd wydaje orzeczenie.

Orzeczenie wydane w państwie członkowskim w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim na tych samych warunkach co orzeczenie wydane w państwie członkowskim wykonania oraz bez potrzeby stwierdzania wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się co do jego uznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 1 =