W przypadkach w których powód dochodzi wyłącznie roszczenia pieniężnego nieprzekraczającego 75.000 EUR prawo austriackie przewiduje bezwzględnie postępowanie upominawczo-nakazowe. W przeciwieństwie zatem do polskiego postępowania, austriackie postępowanie upominawczo-nakazowe nie jest jedynie fakultatywne, lecz przy spełnieniu kryteriów określonych w ustawie obowiązkowe.

Postępowanie upominawczo-nakazowe może być przeprowadzone zarówno przed sądami rejonowymi (roszczenia pieniężne do 15.000 EUR) jak i okręgowymi (roszczenia pieniężne pomiędzy 15.000 EUR i 75.000 EUR). Właściwość miejscową sądów ustalają przepisy szczegółowe. (Postępowanie cywilne w prawie austriackim)

Zahlungsbefehl w prawie austriackim

W austriackim postępowaniu upominawczo-nakazowym pozew o wydanie nakazu zapłaty można złożyć przy użyciu formularza. Ponadto pozew jest zazwyczaj wnoszony do sądu przez adwokata na drodze komunikacji elektronicznej (elektronischer Rechtsverkehr). Po wniesieniu pozwu sąd rozpatrujący sprawę w pierwszej kolejności bada czy spełnione są wymogi formalne. Jeżeli sąd uzna warunki formalne za spełnione, wówczas wydaje na podstawie informacji przekazanych przez powoda warunkowy nakaz zapłaty (Bedingter Zahlungsbefehl). Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie powoda w całości wraz z określonymi odsetkami i kosztami postępowania albo zgłosić w terminie czterech tygodni sprzeciw (Einspruch).

Prawo austriackie przewiduje, iż nakaz zapłaty przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu ma skutki prawomocnego wyroku. W dalszej kolejności taki nakaz zapłaty zostaje przez sąd automatycznie zaopatrzony w klauzulę wykonalności a następnie doręczony stronom postępowania. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty z kolei traci moc. Wówczas postępowanie upominawczo-nakazowe przekształca się w regularny proces rozpoznawczy  przed sądem, który uprzednio wydał warunkowy nakaz zapłaty. Sąd wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

63 ÷ 21 =